Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /usr/home/futbolkolektyw/domains/blog.notariusze-mokotow.pl/public_html/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 2442 Kim jest notariusz - Notariusz Mokotów - Kancelaria notarialna na Mokotowie

Notariusz

Mokotów Warszawa

Kanelaria notarialna na Mokotowie

Wioleta Majchrzak-Samsel Sylwia Szady-Traczyk notariusze spółka cywilna

Kancelaria notarialna
Wioleta Majchrzak-Samsel Sylwia Szady-Traczyk
notariusze spółka cywilna

 

Godziny otwarcia:
poniedziałek 10.00-18.00
wtorek – piątek 9.00-17.00

Istnieje możliwość umówienia się na czynności notarialne poza godzinami otwarcia kancelarii po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z sekretariatem kancelarii notarialnej, w tym również w soboty.

E-mail:
szady@notariusze.waw.pl
w.majchrzak@notariusze.waw.pl

Telefon:
+48 22 245 02 40
+48 22 245 02 39

Adres:
Wołoska 16, 02-675 Warszawa

KIM JEST NOTARIUSZ

 

Notariusz (nazywany również „sędzią braku sporu” , a dawniej „rejentem”) to powoływany przez Ministra Sprawiedliwości prawnik upoważniony do sporządzania aktów notarialnych oraz innych czynności wymienionych w ustawie z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie. Notariusz dokonuje czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną (czynności notarialnych). Czynności dokonywane przez notariusza zostały wymienione w ustawie Prawo o notariacie. 

Notariusz jest osobą zaufania publicznego, korzystającą z ochrony przysługującą funkcjonariuszom publicznym, gwarantującą rzetelność i pewność dokonywanych transakcji. 

Istotną funkcją notariusza w obrocie prawnym jest ograniczenie sporów sądowych poprzez zapewnienie czynnościom kontroli profesjonalnego, bezstronnego prawnika, czuwającego nad poprawnością sporządzanych dokumentów, zarówno pod względem formalnoprawnym, jak i w zakresie zgodności z wolą stron, zasadami współżycia społecznego oraz porządku publicznego. Przy dokonywaniu czynności notariusz ma obowiązek czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynności notarialne mogą powodować skutki prawne. 

Notariusz sporządza czynności w języku polskim, przy czym na żądanie stron może dokonać czynności również w języku obcym, wykorzystując własną znajomość języka obcego wykazaną w sposób określony dla tłumaczy przysięgłych lub korzystając z pomocy tłumacza przysięgłego. 

Notariusz zobowiązany jest postępować zgodnie ze złożonym ślubowaniem oraz stale podnosić swoje kwalifikacje zawodowe. 

Notariusz ma obowiązek zachować w tajemnicy okoliczności spraw, o których powziął wiadomość, w związku z dokonywanymi czynnościami notarialnymi. Obowiązek zachowania tajemnicy trwa również po odwołaniu notariusza.

 

Notariuszem może być powołany ten, kto:

  1. posiada obywatelstwo polskie, obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, albo obywatelstwo innego państwa, jeżeli na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej przysługuje mu prawo podjęcia zatrudnienia lub samozatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w tych przepisach;
  2. korzysta w pełni z praw publicznych i ma pełną zdolność do czynności prawnych;
  3. jest nieskazitelnego charakteru i daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu notariusza;
  4. ukończył wyższe studia prawnicze w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej;
  5. odbył aplikację notarialną w Rzeczypospolitej Polskiej;
  6. złożył egzamin notarialny w Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. ukończył 26 lat.

 

Notariusz nie świadczy usług jak adwokaci czy radcowie prawni, lecz dokonuje czynności notarialnych, które mają charakter dokumentów urzędowych. Notariusz jako urzędnik państwowy posługuje się pieczęcią urzędową z wizerunkiem orła. Notariusz nie może podejmować zajęcia, które by przeszkadzało w pełnieniu obowiązków lub powodowało uchybienie powadze wykonywanego zawodu w szczególności: zajmować się handlem, przemysłem, pośrednictwem czy doradztwem w interesach. 

Notariusz może prowadzić tylko jedną kancelarię notarialną, samodzielnie lub w formie spółki cywilnej lub partnerskiej. 

 

Notariusz jest również płatnikiem (podmiotem, który oblicza podatek i przekazuje go do właściwego urzędu skarbowego) niektórych świadczeń publicznoprawnych takich jak: podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn czy opłat sądowych.