Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /usr/home/futbolkolektyw/domains/blog.notariusze-mokotow.pl/public_html/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 2442 Opłaty notarialne - Notariusz Mokotów - Kancelaria notarialna na Mokotowie

Notariusz

Mokotów Warszawa

Kanelaria notarialna na Mokotowie

Wioleta Majchrzak-Samsel
Sylwia Szady-Traczyk
notariusze spółka cywilna

Kancelaria notarialna
Wioleta Majchrzak-Samsel Sylwia Szady-Traczyk
notariusze spółka cywilna

 

Godziny otwarcia:
poniedziałek 10.00-18.00
wtorek – piątek 9.00-17.00

Istnieje możliwość umówienia się na czynności notarialne poza godzinami otwarcia kancelarii po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z sekretariatem kancelarii notarialnej, w tym również w soboty.

E-mail:
szady@notariusze.waw.pl
w.majchrzak@notariusze.waw.pl

Telefon:
+48 22 245 02 40
+48 22 245 02 39

Adres:
Wołoska 16, 02-675 Warszawa

OPŁATY NOTARIALNE

 

Cennik czynności notarialnych (taksa notarialna).

Za wykonywane czynności notarialne notariusz pobiera wynagrodzenie (zwane taksą notarialną), której wysokość  uregulowana została w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej,  powiększoną o należny podatek VAT.

Dodatkowo oprócz taksy notarialnej notariusz pobiera, wymagane prawem dodatkowe podatki i opłaty:

 1. podatek od czynności cywilnoprawnych
 2. podatek od spadków i darowizn
 3. opłatę sądowa

Pobrane opłaty i podatki przekazywane są na konta bankowe odpowiednich instytucji państwowych.

Za czynności notarialne dokonywane w naszej kancelarii notarialnej płatność można dokonywać gotówką w kancelarii lub przelewem (przy czym przelew powinien zostać zaksięgowany na rachunku kancelarii przed dokonaniem czynności). Istnieje również możliwość zapłaty kartą, przy czym nie dotyczy to płatności podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz opłaty sądowej.

Zgodnie z Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej,  maksymalna stawka taksy notarialnej za czynności notarialne zależy od wartości przedmiotu czynności notarialnej, a za wartość przedmiotu czynności notarialnej przyjmuje się wartość podaną przez stronę (strony) czynności, z uwzględnieniem zasad przewidzianych w ustawie z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn albo w ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Podstawą określenia maksymalnej stawki jest:

 1. przy umowie zamiany – najwyższa wartość zamienianego przedmiotu umowy;
 2. przy działach – ogólna wartość majątku podlegającego działowi;
 3. przy oddawaniu gruntu w użytkowanie wieczyste – wartość pierwszej opłaty, a przy jej braku – skapitalizowana wartość opłaty rocznej, stosownie do przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn;
 4. przy umowie o rentę, na podstawie której następuje zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego albo spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu – wartość tych rzeczy lub praw;
 5. przy licytacjach i przetargach – cena rzeczy uzyskana w wyniku licytacji lub przetargu;
 6. przy losowaniach nagród – wartość wylosowanych nagród;
 7. przy umowie dzierżawy (poddzierżawy) oraz najmu (podnajmu) – wartość świadczeń powtarzających się za czas, na jaki umowa została zawarta, a przy umowie zawartej na czas nieokreślony – wartość świadczeń za okres 10 lat;
 8. przy ustąpieniu pierwszeństwa hipotecznego – wartość przedmiotu czynności określona według pozycji posuwającej się naprzód, a jeżeli suma pozycji ustępującej jest niższa – według tej niższej sumy.

Przy obliczaniu wartości przedmiotu czynności notarialnej nie odlicza się obciążeń i bonifikat.

Maksymalna stawka obliczana jest zgodnie z następującym algorytmem:

 1. do 3000 zł – 100 zł;
 2. powyżej 3000 zł do 10.000 zł – 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3000 zł;
 3. powyżej 10.000 zł do 30.000 zł – 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10.000 zł;
 4. powyżej 30.000 zł do 60.000 zł – 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30.000 zł;
 5. powyżej 60.000 zł do 1.000.000 zł – 1010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60.000 zł;
 6. powyżej 1.000.000 zł do 2.000.000 zł – 4770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1.000.000 zł;
 7. powyżej 2.000.000 zł – 6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2.000.000 zł, nie więcej jednak niż 10.000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn nie więcej niż 7500 zł.

 

Od powyższej zasady rozporządzenie przewiduje szereg wyjątków oraz obniżeń stawki notarialnej.

Za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego:

 1. umowę zobowiązującą, zawartą pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu,
 2. umowę przenoszącą własność lub użytkowanie wieczyste, w wykonaniu umowy zobowiązującej,
 3. umowę sprzedaży nieruchomości rolnej z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa,
 4. umowę sprzedaży lokalu mieszkalnego lub nieruchomości gruntowej zabudowanej jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym, dokonywanej przez Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub inne podmioty na podstawie ustaw przyznających nabywcom tych lokali lub nieruchomości bonifikaty od ceny,
 5. umowę zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
 6. umowę zbycia własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej (prawa do lokalu mieszkalnego w domu budowanym przez spółdzielnię mieszkaniową w celu przeniesienia jego własności na członka),
 7. umowę zbycia ekspektatywy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, odrębnej własności lokalu lub domu jednorodzinnego w trybie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych,
 8. umowę ustanowienia odrębnej własności lokalu lub przeniesienia własności domu jednorodzinnego z prawem do gruntu, zawartych w wykonaniu umów o budowę lokalu lub domu, w trybie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych,
 9. umowę przeniesienia własności lokalu lub domu jednorodzinnego z prawem do gruntu, przez spółdzielnię mieszkaniową,
 10. umowę przeniesienia własności, oddania w użytkowanie wieczyste lub przeniesienia prawa użytkowania wieczystego działki budowlanej na rzecz spółdzielni mieszkaniowej w trybie art. 35 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych,
 11. ustanowienie hipoteki,
 12. przebieg licytacji lub przetargu,
 13. przyjęcie na przechowanie pieniędzy w walucie polskiej lub obcej,
 14. 1umowę zawieraną na podstawie przepisu art. 9 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,
 15. umowę darowizny lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość, jeżeli umowa jest zawierana pomiędzy osobami zaliczanymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, a nabywcy są uprawnieni do skorzystania z ulgi, o której mowa w art. 16 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadku i darowizn,
 16. umowę deweloperską,
 17. umowę ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia własności tego lokalu na nabywcę, w tym w wykonaniu umowy deweloperskiej,
 18. umowę sprzedaży nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę budowlaną w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 19. umowę przeniesienia na nabywcę własności nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego na niej posadowionego, w tym w wykonaniu umowy deweloperskiej,
 20. umowę sprzedaży lokalu mieszkalnego

maksymalna stawka wynosi połowę stawki obliczonej zgodnie z powołanym wyżej algorytmem.

 Za sporządzenie projektu aktu notarialnego obejmującego umowę oraz za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego:

 1. ustanowienie hipoteki w celu zabezpieczenia kredytu bankowego udzielonego na budownictwo mieszkaniowe, zakup domu mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego albo na działalność gospodarczą,
 2. losowanie nagrody,
 3. potwierdzenie oświadczenia woli zawartego w innym akcie notarialnym

maksymalna stawka wynosi 1/4 stawki obliczonej zgodnie z powołanym wyżej algorytmem.

 

Za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego:

 1. oświadczenie o przystąpieniu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub objęciu udziałów w tej spółce,
 2. oświadczenie zawierające zgodę osób przystępujących do spółki akcyjnej na zawiązanie spółki, na brzmienie statutu i na objęcie akcji, wyrażoną w innym akcie niż akt obejmujący statut

maksymalna stawka wynosi 1/10 stawki obliczonej zgodnie z powołanym wyżej algorytmem.

 

Rozporządzenie przewiduje również stałe wynagrodzenie notariusza za sporządzenie następujących czynności notarialnych:

 1. umowę zbycia nieruchomości, jeżeli w związku z tą umową następuje wypłata świadczeń z tytułu ubezpieczenia społecznego rolników albo renty strukturalnej współfinansowanej ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej – 600 zł;
 2. umowę majątkową małżeńską – 400 zł;
 3. testament – 50 zł;
 4. testament zawierający zapis zwykły, polecenie lub pozbawienie uprawnionego prawa do zachowku – 150 zł;
 5. testament zawierający zapis windykacyjny – 200 zł;
 6. odwołanie testamentu – 30 zł;
 7. zwolnienie nieruchomości od obciążeń lub zrzeczenia się prawa, jeżeli wartości przedmiotu nie da się określić – 60 zł;
 8. zrzeczenie się własności nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego – 80 zł;
 9. pełnomocnictwo – do dokonania jednej czynności 30 zł, natomiast przy czynnościach zawierających umocowanie do dokonania więcej niż jednej czynności – 100 zł;
 10. oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku – 50 zł,
 11. za sporządzenie protokołu zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub walnego zgromadzenia spółdzielni – 750 zł, przy czym  za sporządzenie protokołu dokumentującego podwyższenie kapitału zakładowego spółki jako maksymalną stawkę przyjmuje się stawkę obliczoną zgodnie z powołanym wyżej algorytmem, przy czym podstawą określenia maksymalnej stawki jest różnica pomiędzy wysokością podwyższonego kapitału zakładowego a wysokością dotychczasowego kapitału zakładowego;
 12. za sporządzenie protokołu walnego zgromadzenia akcjonariuszy – 1100 zł;
 13. za sporządzenie protokołu zgromadzenia wspólników innej spółki niż wymienione w pkt 1 i 2 albo protokołu posiedzenia zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki prawa handlowego – 500 zł;
 14. za sporządzenie protokołu zebrania wspólnoty mieszkaniowej – 300 zł;
 15. za sporządzenie protokołu zawierającego oświadczenie towarzystwa funduszy inwestycyjnych o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego – 1000 zł;
 16. za sporządzenie protokołu niedojścia do skutku licytacji, przetargu lub losowania nagród – 100 zł;
 17. za sporządzenie protokołu przyjęcia dokumentu na przechowanie – 50 zł, a za przechowanie dokumentu, od każdego dokumentu, za każdy rozpoczęty miesiąc – 20 zł;
 18. za sporządzenie innego protokołu – 200 zł;
 19. za sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego, uzupełniającego aktu poświadczenia dziedziczenia w zakresie spadkobierców dziedziczących gospodarstwo rolne maksymalna stawka wynosi 50 zł;
 20. za sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia testamentowego z zapisem windykacyjnym maksymalna stawka wynosi 100 zł;
 21. za sporządzenie protokołu dziedziczenia maksymalna stawka wynosi 100 zł;
 22. za czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego, z wyłączeniem czynności, maksymalna stawka wynosi 400 zł;
 23. za sporządzenie projektu protokołu dziedziczenia maksymalna stawka wynosi 100 zł;
 24. za sporządzenie protokołu obejmującego oświadczenie o wyrażeniu zgody na spisanie protokołu dziedziczenia zgodnie z jego projektem maksymalna stawka wynosi 50 zł;
 25. za sporządzenie protokołu otwarcia i ogłoszenia testamentu maksymalna stawka wynosi 50 zł;
 26. za sporządzenie zaświadczenia o powołaniu wykonawcy testamentu maksymalna stawka wynosi 30 zł;
 27. za sporządzenie aktu powołania zarządcy sukcesyjnego lub aktu odwołania zarządcy sukcesyjnego maksymalna stawka wynosi 50 zł;
 28. za sporządzenie oświadczenia o zgodzie na powołanie zarządcy sukcesyjnego, oświadczenia o zgodzie na odwołanie zarządcy sukcesyjnego lub oświadczenia osoby powołanej na zarządcę sukcesyjnego o wyrażeniu zgody na pełnienie tej funkcji oraz braku prawomocnie orzeczonych wobec niej zakazów, o których mowa w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej maksymalna stawka wynosi 50 zł;
 29. za sporządzenie protokołu powołania zarządcy sukcesyjnego lub protokołu odwołania zarządcy sukcesyjnego maksymalna stawka wynosi 100 zł;
 30. za sporządzenie protokołu rezygnacji zarządcy sukcesyjnego maksymalna stawka wynosi 50 zł;
 31. za sporządzenie wypisu, odpisu lub wyciągu z akt notarialnych lub innego dokumentu maksymalna stawka wynosi 6 zł za każdą rozpoczętą stronę.
 32. za poświadczenie własnoręczności podpisu albo odcisku palca osoby niepiśmiennej lub niemogącej pisać:
 1. na dokumentach, jeżeli przedmiot jest oznaczony sumą pieniężną – 1/10 maksymalnej stawki, jaka należałaby się, gdyby dokument sporządzono w formie aktu notarialnego, nie więcej jednak niż 300 zł,
 2. na pełnomocnictwach i innych dokumentach – 20 zł;
 1. za poświadczenie zgodności odpisu z okazanym dokumentem, za każdą stronę – 6 zł;
 2. za poświadczenie czasu okazania dokumentu, za każdą stronę – 6 zł;
 3. za poświadczenie pozostawania przy życiu:
 1. w celu otrzymania emerytury, renty lub innych świadczeń z ubezpieczenia społecznego – 5 zł,
 2. w innym celu – 30 zł;
 1. za poświadczenie pozostawania osoby w określonym miejscu – 30 zł.
 2. za sporządzenie protestu maksymalna stawka wynosi przy wartości kwoty ulegającej zaprotestowaniu:
 1. do 1000 zł włącznie – 5 zł;
 2. powyżej 1000 zł – 5 zł + 0,5% od nadwyżki ponad 1000 zł, nie więcej jednak niż 2500 zł.
 1. za dokonanie czynności notarialnej niewymienionej powyżej maksymalna stawka wynosi 200 zł.

 

Maksymalna kwota, o którą może być zwiększone wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej poza kancelarią notarialną, wynosi:

 1. w porze dziennej – 50 zł,
 2. w porze nocnej (za porę dzienną liczy się czas między godziną 8 a 20) oraz w dni wolne od pracy – 100 zł

za każdą godzinę niezbędną do dokonania tej czynności od opuszczenia kancelarii do powrotu.

 

Przepisy ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie przewidują możliwość zwolnienia od kosztów wynagrodzenia notariusza, jeżeli strona czynności notarialnej nie jest w stanie bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny ponieść żądanego przez notariusza wynagrodzenia. Z wnioskiem o zwolnienie w całości lub w części od ponoszenia tego wynagrodzenia należy wystąpić do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. Za stronę zwolnioną od ponoszenia wynagrodzenia za dokonaną czynność notarialną wynagrodzenie ponosi Skarb Państwa.